สารฆ่าเชื้อชนิดเจือปนอาหาร

FA-perox : Food additive sanitizer

สารฆ่าเชื้อกลุ่ม Peracetic acid เป็นสารฆ่าเชื้อที่นิยมใช้สำหรับการฆ่าเชื้อพื้นผิวอุปกรณ์ในการผลิตมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็นสารฆ่าเชื้อที่ปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อฆ่าเชื้อแล้วจะเหลือเป็นกรดที่กินได้อย่างกรดน้ำส้ม (Acetic acid) ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อที่ดีเยี่ยมกำจัดได้ถึงกลุ่มสปอร์ของเชื้อรา อายุการจัดเก็บที่นานกว่ากลุ่มออกซิไดส์ชนิดอื่นๆ รวมถึงความรวดเร็วในการฆ่าเชื้อ

 

           ในการใช้งานสารฆ่าเชื้อกลุ่ม Peracetic acid หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฆ่าเชื้อเครื่องจักร สินค้าจะต้องขึ้นทะเบียนกับทางกองควบคุมวัตถุอันตราย กระทรวงสาธารณสุข หรือกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปริมาณความเข้มข้นในการใช้งาน จะอ้างอิงตามข้อกำหนด USFDA Title21 PART 178 — INDIRECT FOOD ADDITIVES: ADJUVANTS, PRODUCTION AIDS, AND SANITIZERS  ซึ่งกำหนดให้สามารถใช้งานแบบ Non-rinse sanitizer ในความเข้มข้นดังนี้
 • Peracetic acid 100-200 ppm
 • Hydrogen peroxide 550-1100 ppm
 • Acetic acid 150-300 ppm
   อีกทั้ง Peracetic acid ยังเป็นสารฆ่าเชื้อที่อนุญาตให้ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็น Organic ได้แต่ทั้งนี้ จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 412 เรื่องผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร มีการอนุญาตให้สามารถใช้สารฆ่าเชื้อเพื่อลดสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นอันตรายในอาหารโดยตรง ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของไว้หลายๆด้าน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น

 

กำหนดระดับความเข้มข้นของสารปนเปื้อน

 •  สารหนู ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
 •  ตะกั่ว ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
และกำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้งานตามประกาศ

 

ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์สดและอวัยวะ เนื้อสัตว์ปีกและอวัยวะ
Peracetic acid (ppm) 80 220 220
Hydrogen peroxide (ppm) 59 75 110
กำหนดเรื่องการใช้
กำหนดเรื่องความเข้มข้นในการใช้งานที่เหมาะสม
สารเจือปนอาหารกลุ่ม Peracetic กับผัก ผลไม้ กำหนดให้ใช้
 • Peracetic acid ไม่เกิน 80 ppm
 • Hydrogen peroxide ไม่เกิน 59 ppm

 

สารเจือปนอาหารกลุ่ม Peracetic กับเนื้อสัตว์และอวัยวะ กำหนดให้ใช้
 • Peracetic acid ไม่เกิน 220 ppm
 • Hydrogen peroxide ไม่เกิน 75 ppm

 

สารเจือปนอาหารกลุ่ม Peracetic กับเนื้อสัตว์ปีกและอวัยวะ กำหนดให้ใช้
 • Peracetic acid ไม่เกิน 220 ppm
 • Hydrogen peroxide ไม่เกิน 110 ppm
ซึ่งผลิตภัณฑ์ FA-perox ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสำคัญของประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ออาหารที่ดีแตกต่างจากสินค้าอื่นๆในท้องตลาด โดยสามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยตรงและมีความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับใช้ในหมวดหมู่ของวัตถุเจือปนอาหาร

 

จุดเด่น
 • เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรงเพื่อลดเชื้อจุลินทรีย์
 • ความเข้มข้นเหมาะสมกับการใช้งานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 412
 • ขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุเจือปนอาหารกับทางกองอาหารโดยตรง ปลอดภัยในการใช้งาน

 

การใช้งาน FA-perox
     ในการใช้งานกับผัก ผลไม้ ให้ผสม FA-prox 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 16 ลิตร (หรือคิดเป็นความเข้มข้น 0.0625%) แช่เป็นระยะเวลา 5 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดมากกว่า 2 ครั้ง (PAA 75 ppm , H2O2 23.125 ppm)
     ในการใช้งานกับเนื้อสัตว์สด สัตว์ปีกและอวัยวะ ให้ผสม FA-prox 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 5.5 ลิตร (หรือคิดเป็นความเข้มข้น 0.182%) แช่เป็นระยะเวลา 5 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดมากกว่า 2 ครั้ง (PAA 218.4 ppm , H2O2 67.2 ppm)

 

Download FA-Perox >> กดแล้ว Download brochure
Download ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 412 >> กดแล้ว Download ประกาศ

 

error: Content is protected !!