Blog

การออกแบบระบบ CIP ที่ดีจะเป็นหนึ่งใน Key success ที่สำคัญสำหรับกระบวนการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ดี
กระบวนการซักผ้าสําหรับอุตสาหกรรมแบบต่างๆ มักจะพบปัญหาในการที่จะกําจัดคราบ
จากสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การพ่นหมอกควันด้วยสารเคมี (Fogging) เป็นวิธีที่ใช้เป็นประจำในอุตสาหกรรมอาหาร

05.เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารเนื้อหา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ออกประกาศเรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

06.สารฆ่าเชื้อชนิดเจือปนอาหาร FA-perox : Food additive sanitizer

สารฆ่าเชื้อกลุ่ม Peracetic acid เป็นสารฆ่าเชื้อที่นิยมใช้สำหรับการฆ่าเชื้อพื้นผิวอุปกรณ์ในการผลิตมาอย่างยาวนาน
error: Content is protected !!