ผลิตภัณฑ์เสริมทำความสะอาด

Alkaline

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ประเภทด่างเหลวมีส่วนผสมของสารประกอบเชิงซ้อน สารกันการ รวมตัวและช่วยละลาย สารที่มีคุณสมบัติในการทําให้เปียกและสารยับยั้ง การเกิดฟอง

การใช้งาน

ภาชนะที่ใช้บรรจุจะต้องปราศจากคราบตะกรัน ก่อนที่จะนํา เอฟแอล-5 มาใช้งาน เอฟแอล-5 มีประสิทธิภาพในการดึงพวกราและตัวอ่อนของแมลง ออกจากพวกขวด แก้วได้

ในการใช้งาน ความเข้มข้นของเอฟแอล-5 ที่ใช้คือ 0.4-0.6% ใส่ลงในสารละลาย ด่างที่มีความเข้มข้น 2-3% ที่อุณหภูมิ 75-80 องศาเซลเซียส

ในกรณีท่มีีคราบสกปรกอยู่เป็นจํานวนน้อย สามารถลดเปอร์เซนต์ความเข้มข้น ของเอฟแอล-5 ลงมาที่ระดับ 0.2-0.4% ได้

ข้อดี

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างขวด
  • สามารถป้องกันและลดการเกิดฟองที่อุณหภูมิมากกว่า 55 องศาเซลเซียส
  • มีคุณสมบัติในการขจัดพวกคราบสกปรกได้ดี
  • มีประสิทธิภาพในการขจัดพวกฉลากและ
  • พวกฟอล์ยอลูมิเนียมได้รวดเร็ว

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

เอฟแอล-7 เป็นสารละลายประกอบเชิงซ้อน ซึ่งช่วยแทรกซึมผิว ป้องกันการเกิด ตะกรันและดับฟองได้ดี เอฟแอล-7 ใช้เป็นสารเติมลงในด่าง เพื่อช่วยในการล้าง ทําความสะอาด ซึ่งสามารถล้างในขั้นตอนของด่างโดยไม่ต้องล้างตามด้วยกรดอีกครั้ง

การใช้งาน

ปริมาณการใช้ เอฟแอล-7 ขึ้นอยู่กับค่าความกระด้างของนํา้ โดยที่ถ้าความกระด้าง นํา้เพิ่มขึ้น 17 พีพีเอ็ม ต้องเติม เอฟแอล-7 เพิ่มขึ้น 0.025%

เอฟแอล-7 ใช้เป็นสารช่วยล้าง โดยเติมลงในสารละลายด่าง เช่น เอชที-50 หรือ เอชที-20 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง

สําหรับอุปกรณ์สเตนเลสที่ไม่สัมผัสความร้อน เช่น ถังรับนม, ถังนม, ท่อส่งนมดิบ สามารถล้างระบบหมุนเวียนโดยใช้ขั้นตอนด่างอย่างเดียวได้ (โดยไม่ต้องใช้กรด หมุนเวียนอีกครั้ง) แนะนําให้เติม 0.4-1.0% เอฟแอล-7 ลงใน 2-4% เอชที-50 หมุนเวียนที่ 70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20-30 นาที

สําหรับเครื่องพาสเจอร์ไรส์และยูเอชทีใช้เอฟแอล-7 เติมในสารละลายด่าง เช่น เอชที-50 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง ก่อนล้างตามด้วยกรดอีกครั้ง แนะนําให้เติม เอฟแอล-7 0.4-0.8% ลงใน เอชที-50 2-4% หมุนเวียนที่ 85-90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30-45 นาทีจากนั้นล้างออกด้วยนํา้และหมุนเวียนด้วยกรดอีกครั้ง

เอฟแอล-7 สามารถเติมโดยใช้ระบบปั๊มอัตโนมัติ โดยตั้งค่าการเติมเป็นอัตราส่วน โดยตรงกับอัตราส่วนโดยตรงกับอัตราการเติมของด่างเข้าไปในระบบ CIP

ข้อดี

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง
  • สามารถแทรกซึมและแขวนลอยตะกอนได้ดี
  • ช่วยลดเวลาและแรงงานในการล้างทําความสะอาด
  • ประหยัดต้นทุนในการล้าง
  • ไม่มีปัญหากับสภาพสิ่งแวดล้อม

Packing size

error: Content is protected !!